fbpx

Řád seznamovacího kurzu

poznej spolužáky - začni s náskokem

Všeobecná pravidla a řád seznamovacího kurzu Rozlet PEF

  1. Chování účastníků odpovídá všem právním a mravním pravidlům.
  2. Účastník jedná a chová se tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví ostatních.
  3. Zakazuje se fyzicky nebo psychicky ubližovat ostatním účastníkům seznamovacího kurzu.
  4. Účastník dbá pokynů vyvěšených požárních poplachových směrnic a řádů a veškerých řádů, směrnic a nařízení univerzity.
  5. Je zakázáno používat cizí předmět bez vědomí jeho vlastníka nebo tento předmět odcizit.
  6. Za ztrátu peněz a cenných předmětů, které si účastník neuložil u zodpovědné osoby, nenese pořadatel seznamovacího kurzu odpovědnost.
  7. Účastník se chová ohleduplně k přírodě a svou činností ji nijak neohrožuje a neničí.
  8. Účastník je povinen udržovat pořádek a čistotu na pokojích, v prostoru celého areálu ČZU i jeho okolí.
  9. Odpadky je třeba třídit a ukládat do nádob nebo na místa k tomu určené.
  10. Účastník je povinen neopouštět areál univerzity po celou dobu pobytu, není-li organizátorem vyzván.
  11. Návštěvy na seznamovacím kurzu nejsou povoleny.
  12. Účastník chrání své zdraví a zdraví ostatních. V případě jakéhokoliv zranění nebo onemocnění je povinen toto ihned nahlásit instruktorovi nebo organizátorovi programu.
  13. Účastník prohlašuje, že má uzavřeno zdravotní pojištění na dobu kurzu pro možnost ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

Program

  1. Účastník je povinen dodržovat program seznamovacího kurzu.
  2. Během programu se účastníci řídí pokyny organizátorů programu.
  3. Přísně se zakazuje svévolné maření programových činností, které by mělo za následek vlastní zvýhodnění, anebo znevýhodnění či znemožnění činnosti jiných účastníků.
  4. Při činnosti ve skupinách postupují tyto skupiny pohromadě, nikdo nesmí být bez vědomí instruktorů oddělen od příslušné skupiny.
  5. Pokud se programová činnost odehrává mimo areálu ČZU, řídí se účastník etickými principy a pravidly obdobnými jako v areálu univerzity.
  6. Účastník pečuje o svěřený materiál seznamovacího kurzu a užívá jej k jeho danému účelu.
  7. Organizátor si vyhrazuje právo denní program upravit. Změna programu může nastat i s ohledem na počasí a samozřejmě případnou únavu účastníků.
  8. Poškození nebo ztrátu vypůjčené věci účastník neprodleně oznámí odpovědné osobě za tyto předměty.
  9. Účastníkům se zakazuje jakkoliv poškozovat cizí majetek a vybavení prostor a areálu ČZU.
  10. Úmyslně nebo z nedbalosti poškozený majetek musí účastník nahradit.
  11. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a fotografie účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

Stravování a ubytování

  1. Na výdej jídla chodí účastníci v čase k tomu vymezeném.
  2. Nošení a konzumování potravin mimo prostory restaurace je zakázáno.
  3. V prostorách stravovacího a ubytovacího zařízení, se účastníci řídí příslušnými řády.

Zrušení pobytu

  1. Hrubé porušení řádu seznamovacího kurzu nebo opakované závažné porušování řádu může vést až k vyloučení účastníka hlavním organizátorem ze seznamovacího kurzu, bez náhrady za zbývající pobyt.
  2. Účastník může na základě svého rozhodnutí a po domluvě s organizátorem ukončit bez náhrady svůj pobyt na seznamovacím kurzu.
  3. V případě závažnějšího onemocnění bude účastníkovi po domluvě hlavního organizátora s lékařem bez náhrady ukončen pobyt.
  4. V případě odhlášení ze seznamovacího kurzu do 1. 8. bude zaplacen účastníkem storno poplatek ve výši 25% z ceny kurzu.
  5. V případě odhlášení ze seznamovacího kurzu do 10 dnů před začátkem příslušného turnusu bude účastníkem zaplacen storno poplatek 50%.
  6. V případě odhlášení ze seznamovacího kurzu do začátku seznamovacího kurzu bude zaplacen účastníkem storno poplatek ve výši 75% z ceny kurzu.
  7. Neúčast na kurzu bez odhlášení nebo odhlášení po začátku kurzu nezakládá přihlášenému právo na vrácení úhrady za kurz.
  8. S řádem jsou účastníci seznámeni před nástupem na seznamovací kurz na webu seznamovacího kurzu a jsou povinni se s řádem seznámit před nástupem na kurz.
  9. Úhradou kurzu účastník vyjadřuje svůj souhlas s řádem kurzu.

 

Jedna odpověď

 1. […] Řád seznamovacího kurzu […]

Diskuze je uzavřena.